Новини

Договор за безвъзмездна помощ  № BG16RFOP002-2.108-0001-C01

„Евро Холц“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.108-0001-C01, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 2014-2020г. чрез МИГ „Балчик-Генерал Тошево“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие

Име на проектното предложение: Развитие на управленският капацитет чрез инвестиция в „Комплектна линия за производство на дървена обшивка“ и сертифициране на продуктите резултат от нея по БДС EN 14915:2013 + А2, необходими за поставяне на СЕ маркировка

Целта на проекта е: Развитие на управленския капацитет в „Евро Холц“ ООД

Обща стойност: 150 692.70 лв., от които 115 279.92 лв. европейско и 20 343.51 лв. национално съфинансиране.


Проектът стартира на 03.10.2022 г. и е с продължителност 18 месеца.

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/1.-Prilojenie-3.2_Publichna_pokana_PMS-160_Евро-Холц.docx

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/2.3-Prilojenie-3.3_Iziskvania_oferti_PMS-160_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%86.doc

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/2.-Prilojenie-3.4_Oferta_PMS-160_V1.2_.doc

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/3.-Prilojenie-3.6_Metodika_za_ocenka_PMS-160_Евро-Холц.doc

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/2.1-Prilojenie-3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS-160_2019_Евро-Холц.doc

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/2.2-Tehnicheska-specifikacia_Евро-Холц.docx

https://euroholz.eu/wp-content/uploads/2023/02/4.-Proekt-na-dogovor__Евро-Холц.docx